Gofin Podatki

Jak zgłosić konta do białej listy podatników VAT?
Gazeta Podatkowa nr 78 (1640) z dnia 30.09.2019 r., autor: Małgorzata Żujewska
Biała lista zawiera konta podatników VAT. Są to podane przez nich administracji skarbowej bankowe rachunki rozliczeniowe oraz imienne rachunki prowadzone dla celów działalności gospodarczej w SKOK. Sposób zgłoszenia konta zależy od statusu ewidencyjnego przedsiębiorcy. Formularze zgłoszeniowe to: CEIDG-1, NIP-2, NIP-7, NIP-8.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Obowiązkowe oznaczanie towarów i usług w nowym JPK_VAT
Poradnik VAT nr 17 (497) z dnia 10.09.2019 r.
Już od 1 kwietnia 2020 r. niektórzy podatnicy zobowiązani będą do składania w formie elektronicznej nowego, przekształconego pliku JPK_VAT obejmującego zarówno deklarację VAT (dotyczy VAT-7 i VAT-7K), jak i ewidencję (zakupu i sprzedaży). Obowiązek ten obejmie początkowo tylko dużych przedsiębiorców, ale od 1 lipca 2020 r. będzie już dotyczył wszystkich podatników. Nowy plik JPK_VAT podatnicy będą wysyłać w terminie właściwym do złożenia deklaracji VAT.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Czy limit 100.000 zł dotyczy jednego środka trwałego, czy łącznej kwoty jednorazowych odpisów amortyzacyjnych?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 (1035) z dnia 01.10.2019 r.
Limit jednorazowej amortyzacji w wysokości 100.000 zł dotyczy sumy jednorazowych odpisów dokonanych w danym roku podatkowym (oraz wpłat zaliczek na zakup środka trwałego). Nie może on być zatem stosowany odrębnie w pełnej wartości (czyli po 100.000 zł) w odniesieniu do poszczególnych środków trwałych.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Zasady anulowania faktur
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 (1034) z dnia 20.09.2019 r.
Faktura jest dokumentem sformalizowanym, potwierdzającym zaistnienie określonego zdarzenia gospodarczego, który powinien spełniać szereg wymogów przewidzianych przepisami prawa. Przepisy ustawy o VAT i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy nie regulują kwestii dotyczącej anulowania wystawionych faktur. Organy podatkowe - w drodze wyjątku - uznają jednak za dopuszczalne anulowanie faktury, która nie została wprowadzona przez podatnika do obrotu prawnego i jeżeli dokumentuje ona czynność rzeczywiście niedokonaną.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Domownik może odebrać pismo za podatnika na poczcie
Gazeta Podatkowa nr 79 (1641) z dnia 03.10.2019 r., autor: Małgorzata Żujewska
Pismo od organu podatkowego może pod nieobecność podatnika w mieszkaniu odebrać pełnoletni domownik, np. członek rodziny lub współlokator. Przesyłka nikomu niedoręczona trafia na dwa tygodnie do placówki pocztowej. Może być ona wydana domownikowi - mimo że takiego rozwiązania nie przewidują przepisy podatkowe.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Otrzymanie odszkodowania za uszkodzoną maszynę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 (1035) z dnia 01.10.2019 r.
Otrzymane odszkodowanie za uszkodzoną maszynę może korzystać ze zwolnienia od podatku, jeżeli uszkodzona maszyna stanowi środek trwały i odszkodowanie to zostanie wydatkowane w 2019 r. lub w 2020 r. na remont tej maszyny lub zakup (wytworzenie we własnym zakresie) nowej maszyny, zaliczanej do tego samego rodzaju KŚT co uszkodzona maszyna.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Polisa OC dla menedżera sfinansowana przez spółkę - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (497) z dnia 01.09.2019 r.
Stanowisko w zakresie ustalania przychodu w związku ze sfinansowaniem składki z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia OC jest ugruntowane. Organy podatkowe uznają, że jeżeli krąg osób objętych ubezpieczeniem OC na dzień zapłaty składki wynikającej z tego ubezpieczenia jest znany i jest to zbiór zamknięty, to u osób tych powstaje przychód z nieodpłatnych świadczeń, natomiast jeżeli ubezpieczenie dotyczy osób zatrudnianych obecnie jak i w przyszłości, tj. krąg osób objętych ubezpieczeniem nie stanowi zbioru zamkniętego, ustalenie przychodu nie jest możliwe.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Opłata za przesyłkę, która nie dotarła do adresata
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (496) z dnia 20.08.2019 r.
Opłata za przesyłkę stanowi koszt uzyskania przychodów. Kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów. Do kosztów uzyskania przychodów podatnik ma prawo zaliczyć wszystkie koszty, zarówno te bezpośrednio, jak i pośrednio związane z przychodami, za wyjątkiem kosztów ustawowo uznanych za niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Od października 2019 r. nowe zasady obliczania zaliczki na podatek od wynagrodzeń pracowniczych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (499) z dnia 01.10.2019 r.
W Dz. U. z 26 września 2019 r. pod poz.1835 opublikowano ustawę z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Zakłada ona m.in. zwiększenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodów o których mowa w art. 22 ust. 2 updof oraz obniżenie stawki PIT z 18% do 17%. Zmiany te mają mieć zastosowanie do dochodów osiąganych przez pracowników od 1 października 2019 r. Oznacza to, że jeżeli pracodawca wynagrodzenie za wrzesień 2019 r. wypłaci w październiku br., to zaliczkę na podatek od tego wynagrodzenia będzie musiał obliczyć według nowych zasad.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Jak i kiedy organ podatkowy doręcza pisma przez internet?
Gazeta Podatkowa nr 76 (1638) z dnia 23.09.2019 r., autor: Małgorzata Żujewska
Doręczanie pism przez organy podatkowe drogą internetową staje się coraz bardziej popularnym sposobem wymiany korespondencji. Taka forma jest preferowana w kontaktach z profesjonalnymi pełnomocnikami, ale istnieją wątpliwości, czy mają oni obowiązek posiadania i podania adresu elektronicznego. Problemy techniczne zwalniają organ podatkowy z wymogu przekazania pisma przez internet.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Aktualności

Ministerstwo Finansów wyjaśniło, jakie działania powinien podjąć podatnik aby uznać, że zawierając transakcję zachował należytą staranność 2017-09-15

Należyta staranność w VAT - wysokie oczekiwania fiskusa podatki i Ministerstwo Finansów wyjaśniło, jakie działania powinien podjąć podatnik aby uznać, że zawierając transakcję zachował należytą staranność. Niektórym ze stawianych przez fiskusa wymogom ciężko sprostać. Działania weryfikacyjne zostały wymienione w przygotowanej przez Ministerstwo odpowiedzi na interpelację poselską (nr 14059). W interpelacji zwrócono uwagę, że na przedsiębiorcach ciąży ryzyko związane z nieuczciwością ich kontrahentów. 

Catering dla pracowników nie jest wydatkiem na reprezentację. 2017-09-11

Kwoty wydatkowane na usługi gastronomiczne związane z wewnętrznymi spotkaniami pracowników oraz osób współpracujących ze spółką, a także z naradami zarządu i kadry kierowniczej mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.


Tak wynika z interpretacji Indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 lipca 2017 r. (0111-KDIB2-3.4010.20.2017.1.AB). Podatnik prowadzi działalność w zakresie wynajmu podnośników, ich sprzedaży oraz usług serwisowych i szkoleniowych. Wśród ponoszonych przez spółkę kosztów są również wydatki na usługi gastronomiczne (cateringowe) w związku z organizowanymi spotkaniami wewnętrznymi. Zakupione usługi gastronomiczne (cateringowe) obejmują dostawę obiadów, kolacji, kanapek kaw, herbat oraz innych napojów bezalkoholowych. Spotkania, na których serwowane są posiłki, mają charakter wewnętrznych konsultacji, roboczych narad pracowników (m.in działów sprzedaży, serwisu i wynajmu), w szczególności są to: 

Jednorazowa amortyzacja do kwoty 100 000 zł. 2017-08-28

2 sierpnia 2017 weszły w życie przepisy wprowadzające możliwość corocznego jednorazowego rozliczenia wydatków na środki trwałe do limitu 100 tys. zł, przy minimalnej wartości poniesionych wydatków w wysokości 10 tys. zł.

Zmiana wprowadza  możliwość przyspieszonej amortyzacji środków trwałych nabywanych przez podatników PIT oraz CIT.

Ważne: przepisy dotyczą wyłącznie nabycia fabrycznie nowych środków trwałych i nie znajdują zastosowania do zakupu samochodów

Ulga nie jest objęta limitem pomocy de minimis, tym samym będą mogli z niej skorzystać również przedsiębiorcy, którzy, przykładowo, w ostatnich latach otrzymali dofinansowanie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Z ulgi mogą skorzystać podatnicy, którzy nabyli w roku podatkowym jeden środek trwały o wartości co najmniej 10 tys. zł lub kilka środków trwałych o łącznej wartości co najmniej 10 tys. zł, przy czy wartość pojedynczego środka trwałego musi przekraczać 3,5 tys. zł. Jeżeli podatnik poniósł wydatki na środki trwałe powyżej 100 tys. zł, to jednorazowemu odpisowi podlega kwota 100 tys. zł, natomiast pozostała część będzie amortyzowana w kolejnych latach podatkowych według zasad ogólnych.

Rząd odwołał plan Morawieckiego. Nie będzie ulg na ekoauta 2017-04-12

Rząd bezterminowo odłożył plan zmian w akcyzie na samochody, które miały ograniczyć gigantyczne wyłudzenia podatkowe i promować auta ekologiczne. 


Każdą fakturę od sprzedawcy rozliczamy osobno. 2017-03-24

 INTERPRETACJA

Firma może płacić gotówką, jeśli wartość poszczególnych zakupów nie przekracza 15 tys. zł. Transakcje powyżej 15 tys. zł muszą być opłacone z rachunku. Przedsiębiorca, który tego nie przestrzega, nie zaliczy wydatku do podatkowych kosztów. Jeśli jednak podpisał umowę ramową na większą ilość dostaw, nie musi ich sumować. Tak wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Wystąpiła o nią firma, która zawiera umowy ramowe z hurtowniami farmaceutyczny: mi. Kupuje od nich m.in. leki oraz suplementy diety. Umowy zawierają ogólne warunki współpracy, określając np. wysokość premii od zakupów. Firma podkreśla, że w momencie podpisywania umów nie wiadomo jeszcze, jakie konkretnie towary kupi, a także jaka będzie ich łączna wartość. Decyzję w tej sprawie podejmuje zarząd, kierując się popytem na dany produkt. Zakupy poszczególnych towarów dokumentują faktury. Są opłacane gotówką, ale wykazane w nich kwoty nie przekraczają 15 tys. zł.

Wartość faktur w czasie obowiązywania danej umowy jest jednak wyższa od tego limitu. Czy oznacza to, że wydatki opłacone gotówką nie mogą być podatkowym kosztem? Firma twierdzi, że mogą, ponieważ przepisy wprowadzające limit mówią o jednorazowej wartości transakcji. Nie ma więc podstaw do sumowania zakupów. Fiskus w interpretacji przypomniał, że obowiązujące od 1 stycznia przepisy wyłączają z kosztów każdą płatność (bez względu na jej kwotę) z pominięciem rachunku bankowego, jeżeli jest dokonywana w transakcji o wartości przekraczającej 15 tys. zł.

Jak rozumieć pojęcie „transakcja"? To czynność prawna (umowa) zawierana w związku z prowadzoną przez strony działalnością gospodarczą, w której wykonaniu dokonywana jest przynajmniej jedna płatność. Jeśli mamy do czynienia z ramowymi umowami, przez jednorazową wartość transakcji należy rozumieć wartość poszczególnych zamówień, nie zaś sumę sprzedaży dokonanej na podstawie umowy. Firma ma więc rację, że pojęcie „transakcja" należy utożsamiać ze sprzedażą dokonaną na podstawie danej faktury VAT.

Nie trzeba sumować kwot z poszczególnych faktur.

Reasumując, poniesione przez firmę wydatki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Wprawdzie są opłacane gotówką, ale wartość transakcji nie przekracza 15 tys. zł.

Fiskus dowie się zagranicznych rachunkach polskich podatników. 2017-03-20

W tym roku rozpoczyna funkcjonowanie międzynarodowy system automatycznej wymiany informacji podatkowych. Z jego pomocą już za kilka miesięcy krajowe organy podatkowe zbiorą za pośrednictwem instytucji finansowych, np. banków, informacje finansowe o rezydentach podatkowych innych państw. Zebrane informacje finansowe zostaną następnie przesłane organom podatkowym z właściwych państw w uniwersalnym standardzie raportowania, tzw. CRS (ang. Common Reporting Standard).

Fiskus uznał, że angielski pomaga w biznesie. 2017-01-11

Przedsiębiorca zaliczy w koszty wydatki na naukę języka, jeśli używa go w interesach.

Chociaż przepisy dotyczące kosztów uzyskania przychodów nie uległy zmianie, to ostatnio fiskus interpretuje je na korzyść podatników.  Organy podatkowe nie twierdzą już, że nauka języka obcego to prywatna sprawa przedsiębiorcy.

Potwierdza to najnowsza interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu (3063-ILPB1-1.4511.215.2016.2.IM)

Znacznie wzrósł limit przychodów decydujący o formie prowadzenia księgowości. 2017-01-03

Jeśli firma - nie przekroczyła w 2016 roku kwoty 8 595 200 zł przychodów, może rozliczać się z fiskusem za pomocą podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Poprzednio limit przychodów wynosił 5 092 440 zł. Podwyżkę limitu wprowadziła ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (została opublikowana w Dzienniku Ustaw 30 grudnia pod pozycją 2255). Wynika z niej, że limit to teraz 2 mln euro (wcześniej 1,2 mln euro). Przelicza się go na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy.

Nie będzie jednolitego podatku. 2016-12-21

Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów podjął decyzję o zakończeniu prac studyjno-analitycznych związanych z tzw. jednolitym podatkiem.

"Po rzeczowych konsultacjach i wszechstronnych analizach „za" i „przeciw", zdecydowaliśmy, że nie wprowadzimy tego rozwiązania do polskiego systemu podatkowego" – oświadczył wicepremier Mateusz Morawiecki,  przewodniczący KERM. 

Niższa stawka CIT od 2017 r. 2016-12-14

Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obniża stawkę podatku dochodowego od osób prawnych z 19% do 15% dla małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność – w roku, w którym ją rozpoczęli.
Celem ustawy jest poprawa warunków do rozwoju i lepszej konkurencyjności wewnętrznej i zewnętrznej tych firm. Wprowadzane nowelizacją rozwiązania mają wesprzeć podatników, dla których utrudnienia w pozyskiwaniu kapitału na inwestycje czy zaburzone warunki
stanowią barierę w rozwijaniu przedsiębiorstwa.
Wprowadzone zostają również zmiany uszczelniające system podatkowy, poprzez ograniczenie stosowania niektórych preferencji podatkowych w przypadku transakcji dokonywanych wyłącznie lub głównie w celu uzyskania korzyści podatkowej (bez uzasadnionych
przyczyn ekonomicznych) oraz zmiany przepisów wykorzystywanych w stosowanych przez podatników schematach optymalizacyjnych. Nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2017 r. Wyjątkowo, z dniem następującym po dniu ogłoszenia, wszedł w życie art. 7 nowelizacji, który wprowadza ograniczenie w stosowaniu obniżonej, stawki podatku CIT, w stosunku do podatników nowo utworzonych w wyniku działań restrukturyzacyjnych, przeprowadzanych jeszcze przed wejściem właściwych przepisów w życie, a już po ich opublikowaniu.

Zakup samochodów elektrycznych ma zostać zwolniony z akcyzy i objęty prawem do całkowitego odliczenia VAT. 2016-09-21

Zachęty do przesiadki do pojazdów zasilanych kilowatami prądu zamiast benzyną czy olejem napędowym przewiduje „Plan rozwoju elektromobilności", który Ministerstwo Energii przekazuje właśnie do konsultacji.

Firmy będą mogły wrzucić w koszty użytkowanie aut elektrycznych i odliczać cały VAT związany z eksploatacją (teraz można odliczyć połowę VAT, jeśli nie prowadzi się ewidencji przebiegu).

W planach są też dopłaty do zakupu pierwszych 100 tys. aut.

Na to wszystko musi się jednak jeszcze zgodzić Ministerstwo Finansów, z którym projekt rozwijania e-motoryzacji będzie dopiero uzgadniany.

Spółka z o.o. z księgą podatkową. 2016-07-20

Być może od przyszłego roku więcej podmiotów będzie uprawnionych do prowadzenia uproszczonej księgowości. Takie rozwiązania dla małych firm zakłada poselski projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości. Projekt trafił do sejmu.

Przewiduje on, że spółki handlowe i spółki cywilne osób prawnych, które uzyskują niskie przychody, mogłyby prowadzić ewidencję w postaci księgi przychodów i rozchodów a nie ksiąg rachunkowych. Dopiero w momencie osiągnięcia rocznego przychodu netto w wysokości 1,2 mln euro miałyby one obowiązek przejścia na pełną księgowość.

Pracownik nie ma przychodu z tytułu prowadzenia prywatnych rozmów przez służbowy telefon. Trudno określić wartość tych rozmów, jeśli firma płaci abonament. 2016-07-07

Izba Skarbowa w Łodzi określiła w interpretacji sposób rozliczenia nieodpłatnych świadczeń dla pracowników. Z pytaniem zwróciła się firma, która zawarła z operatorem sieci telefonicznej umową określającą, że jedyną opłatą za wszelkie rozmowy i transfer danych jest stały zryczałtowany abonament, bez limitu rozmów. Umowa nie wskazuje stawki za jedną minutę połączenia, co uniemożliwia wycenę połączeń. Pracownicy korzystają z telefonów w celach służbowych, jednak firma chce dopuścić możliwość okazjonalnego wykorzystywania ich do celów prywatnych.

Wnioskodawca zapytał, czy w tej sytuacji wykonywanie rozmów prywatnych z telefonu służbowego powoduje powstanie po stronie pracownika przychodu ze stosunku pracy, od którego powinno pobrać się zaliczkę na podatek dochodowy. 

W opisanej sprawie nie można ustalić kosztów połączenia, dzieląc wartość abonamentu przez minuty rozmów przeprowadzonych w celach prywatnych na podstawie billingu. Wynik takiego działania nie prowadzi do prawidłowego określenia kosztów. Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (K 7/13) „inne nieodpłatne świadczenie", o którym mowa w tym przepisie, oznacza wyłącznie przysporzenie majątkowe o indywidualnie określonej wartości, otrzymane przez pracownika. O nieodpłatnym świadczeniu mówimy wówczas, gdy wystąpi zdarzenie, którego skutkiem jest nieodpłatne przysporzenie majątkowe mające konkretny wymiar finansowy i charakter korzyści uzyskanej kosztem innego podmiotu.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdził,  że w takim przypadku niemożliwe jest ustalenie przychodu dla danego pracownika, gdyż umowa nie określa kosztu jednej minuty rozmowy w opcji umówionego abonamentu. W tej sytuacji po stronie takiego pracownika nie powstanie przychód do opodatkowania PIT.

Można odliczyć VAT przy zakupie aparatu fotograficznego 2016-06-29

INTERPRETACJA  (ITPP2/4512-285/16/AJ

Faktura jest prawidłowa także wtedy, gdy oprócz nabywcy są na niej dane jego małżonka. Dla celów odliczenia VAT najważniejszy jest związek wydatku z działalnością gospodarczą i wykonywaniem czynności opodatkowanych. Formalne aspekty mają drugorzędne znaczenie.

Na takim stanowisku stoki Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy.

Od przyszłego roku nowe oraz małe firmy zapłacą 15 proc CIT. 2016-06-23

Spółki kapitałowe mające rocznie do 1,2 mln euro przychodów zapłacą niższy podatek. Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o CIT przyjętego przez Radę Ministrów. Wyliczenia Ministerstwa Finansów pokazują, że z niższej 15-proc. stawki skorzysta ponad 90 proc. podatników CIT. Pozostali będą nadal płacić 19 proc. - Szkoda, że ministerstwo nie chce ulżyć też tym większym spółkom, które przecież odprowadzają najwięcej podatku - mówi adwokat Piotr Świniarski. Zwraca uwagę, że na nowelizacji przepisów nie skorzystają prowadzące działalność gospodarczą osoby fizyczne (samodzielnie albo w spółkach osobowych, np. jawnej lub komandytowej). Nadal będą płacić podatek według skali (18 lub 32 proc.) albo liniowy (19 proc.).

Zapłata za faktury tylko bezgotówkowo. 2016-02-09

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmiany ustaw o podatku dochodowym. Zmiany te dotycza korekty kosztów, w sytuacji gdy przedsiębiorca zapłacił  gotówką zamiast za pośrednictwem rachunku bankowego.  Dotyczy to transakcji o jednorazowej wartości powyżej 15 tys. zł. Przedsiębiorca będzie zobowiązany zmniejszyć koszty podatkowe w przypadku obciążenia go tą płatnością jak również nie będzie miał prawa zaliczyć tego wydatku do kosztów uzyskania przychodów. Jeśli w danym miesiącu poniesie koszty w niższej wysokości niż kwota zmniejszenia, będzie musiał zwiększyć przychód o tę różnicę. Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2017 r.

Witamy w nowym serwisie 2015-09-10


Zmiana rachunku bankowego

Zmiana rachunku bankowego od dnia 01.02.2016r.


Uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana głównego rachunku firmowego FPD Sp. z o.o.

Wpłat za usługi prosimy dokonywać na nr: 98 1090 2040 0000 0001 3197 0957

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 - 2019 FPD Sp. z o.o.